ogłoszenie I Ns 170/22

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48 w. 213

Nisko, dnia 7 września 2022
Sygn. akt I Ns 170/2O22 O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Janiny Janiec z udziałem Marii Kozioł, Genowefy Burdzy, Marioli Lesiczki, Danuty Tłusty, Urszuli Derylak, Marzeny Janiec Papucin i Krzysztofa Janiec o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Przyszowie gmina Bojanów, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 3385,4442,4446 stanowiące grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, działki o numerze ewidencyjnym 4464 stanowiącej łąki trwałe, działki o numerze ewidencyjnym 4547 stanowiącej grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe i grunty orne oraz działki nr 4648/1 stanowiącej grunty orne, które zostały objęte księgą wieczystą nr TB1N/00090355/6 na rzecz Janiny Janiec.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na sądowej tablicy ogłoszeń, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali własność . Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Przewodniczący: PSR Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-09-14 11:15
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-09-14 11:15
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 5