Ogłoszenie I Ns 484/22

Sygn. akt I Ns. 484/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 26 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 26 października 2023 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Małgorzaty Mila z udziałem Doroty Piłat, Zbigniewa Serafina, Kazimierza Lala, Jana Lala o rozgraniczenie nieruchomości położonych w Żuku Starym, gmina Harasiuki, a oznaczonych numerami ewidencyjnymi 260/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00067534/5 i 261/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00091098/3 na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : z a w i e s i ć postępowanie. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
Sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-10-26 12:09
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-12-01 15:17
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 68