postanowienie I Ns 139/22

Sygn. akt. I Ns 139/22

P O S T A N O W I E N I E Dnia 6 września 2022 r.
Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: PSR Anna Lipiarz
Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa
po rozpoznaniu w dniu 6 września 2022 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy
sprawy z wniosku Gminy Harasiuki z udziałem spadkobierców Agnieszki Mazurek i Romana Mazurek
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.538,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Harasiuki na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego
p o s t a n a w i a : I. ustanowić kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli – spadkobierców Agnieszki Mazurek i Romana Mazurek, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Harasiuki; III. zezwolić Gminie Harasiuki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.538,00 zł (siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 26 stycznia 2022 r., nr G.683.164.2021 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 439/2 o pow. 0,0721 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Maziarnia;
IV. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu
V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Agnieszki Mazurek i Romana Mazurek o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: PSR Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-09-14 09:29
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-09-14 09:29
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 25