ogłoszenie I N 154/22

Sygn. akt I N. 154/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2022 r.,
na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Ludwice Brzezowskiej
c. Ludwika i Katarzyny (rep. A 2589/2022)na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza; -zawiadomić spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym z dnia 31.05.2022 r., iż Agnieszka Gil w imieniu małoletniej Amelii Gil, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Ludwice Brzezowskiej c. Ludwika i Katarzyny. Pouczenie; Na mocy art. 1012 i następne Kodeksu cywilnego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź spadek odrzucić. W wypadku odrzucenia spadku przez rodzica małoletniego dziecka termin 6 miesięczny zaczyna biec od chwili, w której rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy (a w wypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, oświadczenia przedstawiciela), we wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Przewodnicząca SSR Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-06-10 11:48
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-06-10 11:48
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 15