Zarządz. w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie nr A.001-3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie art. 9a § 1, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołanie od dnia 16 marca 2020 r. wszystkich rozpraw oraz posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Nisku wyznaczonych do dnia 31 marca 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych.

§ 2
Na żądanie osoby, której odmówiono wstępu do budynku wydaje się zaświadczenie z pieczęcią sądu, stanowiącą podstawę usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia w złożeniu pisma.

§ 3
Kontrolę osób wchodzących do budynków sądu poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynku osobom wykazującym temperaturę na poziomie 37,50 C
 i wyższym.
§ 4
Wprowadzam zakaz wstępu do sekretariatów sądowych przez osoby nie będące pracownikami sądu.

§ 5
Wstrzymuję osobiste przyjmowanie interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych, Czytelnię Akt – za wyjątkiem przypadków absolutnie pilnych. Jednocześnie Biuro Obsługi Interesantów bez zmian będzie udzielać informacji telefonicznie oraz drogą mailową, a także wydawać zaświadczenia o jakich mowa w § 2 zarządzenia.
§ 6
Wstrzymuję osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Kierownika Kuratorskiej Służby Sądowej – za wyjątkiem przypadków absolutnie pilnych.

§ 7
W zakresie sporządzania wywiadów przez kuratorów zawodowych obowiązuje zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 8
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję pracę Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 działający przy Sądzie Rejonowym w Nisku.

§ 9
Rekomenduję wszystkim sędziom orzekającym w Sądzie Rejonowym w Nisku, asystentom sędziów, referendarzowi sądowemu, kuratorom zawodowym wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, a osobom nie posiadającym zaległego urlopu wypoczynkowego rekomenduję rozważenie skorzystania z urlopu bieżącego.

§ 10
Upoważniam Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub podjęcia działań zapewniających maksymalne ograniczenie możliwości kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

§ 11
Ustalam godziny pracy Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego oraz Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00 -
bez konieczności pełnienia dyżuru do godz. 18.00.

§ 12
Wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów przez Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Nisku, uzależniając ewentualne przyjęcia interesantów każdorazowo od decyzji Komorników, po wcześniejszym umówieniu interesanta drogą telefoniczną lub mailową. Zobowiązuję Komorników do zamieszczenia komunikatu
o wydanym zarządzeniu na stronie internetowej Kancelarii oraz na drzwiach wejściowych do Kancelarii.
§ 13
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu.

§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania.

    
Prezes Sądu Rejonowego

Anna Lipiarz

Załącznik Size
zarz01.pdf 693.39 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-13 08:51
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:49
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 37