Zarządzemie Prezesa - sprawy pilne

Zarządzenie nr A.001-4/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie art. 9a § 1 i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.):§ 1Ustalam następujący wykaz spraw pilnych o których mowa w § 1 zarządzenia Nr A.001-3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 r.:⦁    sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;⦁    sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

⦁    sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.); ⦁    sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.); ⦁    sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);⦁    przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.§ 2Wykaz nie obejmuje spraw rozpoznawanych na posiedzeniach bez udziału stron, co do których nie istnieje potrzeba wprowadzania ograniczeń. § 3O konieczności potraktowania sprawy spoza w/w wykazu jako pilnej decyzję podejmuje sędzia referent.  § 4Zobowiązuję wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Nisku w szczególności sędziów referentów spraw wymienionych w § 1 do bieżącego kontrolowania czynności i do podejmowania decyzji, jakie okażą się konieczne w wyżej wymienionych sprawach. § 5Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu.§ 6Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania.     Prezes Sądu Rejonowego

Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-13 12:42
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:47
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 64