Ogłoszenie I Ns 76/23

Sygn. akt I Ns 76/23

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 6 listopada 2023 roku

Sąd Rejonowy w Nisku - I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodnicząca: sędzia Monika Zań

Protokolant: asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2023 r. w Nisku sprawy
z wniosku Zofii Szewc
z udziałem Jana Wróbla
o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 7 912,70 zł
na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego

p o s t a n a w i a :

I. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela Jana Wróbla
w osobie adwokata Marcina Jańca;
II. zezwolić wnioskodawczyni Zofii Szewc na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 912,70 (siedem tysięcy dziewięćset dwanaście 70/100) zł tytułem spłaty Jana Wróbla, wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 10.02.2022 r., sygn. akt I Ns 169/21 za nieruchomości przyznane Zofii Szewc w wyniku postępowania o dział spadku po zmarłej Władysławie Wróbel;
III. wydać przedmiot depozytu określony w pkt II Janowi Wróblowi na jego wniosek bez żadnych warunków, o ile wykaże swoją tożsamość.

Przewodnicząca:

Pouczenie:
1. Od niniejszego postanowienia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nisku.
2. Termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.
3. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. (art. 357 § 21 k.p.c.).
4. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
6. Na podstawie art.136 § 1 i 2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania.
7. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że adres jest sądowi znany.

Załącznik Size
Postanowienie I Ns 76)23.txt 3.12 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-12-01 14:31
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2023-12-01 14:32
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 64