postanowienie I Ns 154/23

Sygn. akt. I Ns 154/23 P O S T A N O W I E N I E Dnia 8 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: sędzia Paweł Mazurkiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Dudek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2023 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Doroty Powęzki z udziałem Dariusza Palenia, Damiana Palenia i Elżbiety Frączek
sporządzenie spisu inwentarza spadku po Kamilu Paleniu
postanawia
sporządzić spis inwentarza po spadkodawcy Kamilu Paleniu (pesel 88051805195) ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Jarocin 178, 37-405 Jarocin, zmarłym dnia 21 stycznia 2023 roku.
Przewodniczący: SSR Paweł Mazurkiewicz
Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-05-08 12:08
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-05-08 12:08
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 60