Zarządzemie Prezesa - sprawy pilne

Zarządzenie nr A.001-4/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie art. 9a § 1 i art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.):

§ 1
Ustalam następujący wykaz spraw pilnych o których mowa w § 1 zarządzenia Nr A.001-3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 r.:
⦁    sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
⦁    sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy
w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

⦁    sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.);
⦁    sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
⦁    sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
⦁    przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

§ 2
Wykaz nie obejmuje spraw rozpoznawanych na posiedzeniach bez udziału stron, co do których nie istnieje potrzeba wprowadzania ograniczeń.

§ 3
O konieczności potraktowania sprawy spoza w/w wykazu jako pilnej decyzję podejmuje sędzia referent.  
§ 4
Zobowiązuję wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Nisku w szczególności sędziów referentów spraw wymienionych w § 1 do bieżącego kontrolowania czynności i do podejmowania decyzji, jakie okażą się konieczne w wyżej wymienionych sprawach.

§ 5
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania.

    
Prezes Sądu Rejonowego

Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-13 12:42
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:47
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 121